دانشمندان آمريكا در بررسيهاي خود نشان دادند كه تماشاي رنگ قرمز واكنشهاي بيننده را سريعتر و قويتر مي كند. محققان دانشگاه روچستر در اين تحقيقات نشان دادند كه وقتي فردي رنگ قرمز را مي بيند واكنشهاي سريعتر و قويتري از خود بروز مي دهد اما اين اثر زمان كوتاهي را طي مي كند اين واكنش سريع و قدرت بالا، همان چيزي است كه براي مثال، وزنه برداران به آن نياز دارند.

اين محققان در اين خصوص توضيح دادند: "قرمز واكنشهاي فيزيكي ما را افزايش مي دهد چراكه همانطور كه مي دانيم قرمز علامت خطر است. انسانها زماني كه خشمگين و يا آماده حمله هستند قرمز مي شوند. همچنين مردم مي فهمند كه قرمز شدن صورت ديگران به چه معني است.

" اين دانشمندان افزودند: "هرچند رنگ قرمز، نگراني و دل مشغولي هاي افراد را هم متجلي مي كند." در اين بررسي، واكنشهاي گروهي از دانشجويان در آزمايشات مختلف اندازه گيري شد. براي مثال، در يكي از اين آزمايشات، دانشجويان زماني كه روي صفحه نمايشگر واژه "فشار" كه به يكي از رنگهاي قرمز، آبي و يا خاكستري نوشته مي شد را مي خوانند بايد با تمام قوا يك دستگيره را فشار مي دادند.

براساس گزارش يونايتدپرس اينترنشنال، در تمام موارد، زماني كه اين واژه به رنگ قرمز نوشته شده بود تا حد قابل توجهي نيروي وارده به دستگيره بيشتر مي شد و زمان واكنش شتاب مي گرفت